سه - چهل و شش

هدف علم یافتن ساده‌ترین توجیهات برای وقایع پیچیده است. ما به سمت این تصور اشتباه سوق داده می‌شویم که حقایق ساده هستند، زیرا هدفمان از جستجو رسیدن به سادگی است. سرمشق زندگی تک تک فیلسوفان طبیعی باید این شعار باشد: "در جستجوی سادگی باش اما به آن اعتماد نکن."

The aim of science is to seek the simplest explanations of complex facts. We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest. The guiding motto in the life of every natural philosopher should be, "Seek simplicity and distrust it." - Alfred North Whitehead

/ 0 نظر / 6 بازدید