جورج برنارد شاو - هشت

حق با هگل بود که می‌گفت از تاریخ این درس را می‌گیریم که بشر هرگز نمی‌تواند از تاریخ درسی بگیرد.

Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything from history. - George Bernard Shaw

/ 1 نظر / 6 بازدید

عالی بود بشرهیچوقت از تاریخ درس نمیگیرد.