هفتاد و هشت

کتاب را خواهیم گشود. برگ های آن سپیدند. واژه ها را ما خود بر آنها می نویسیم. نام کتاب اقبال است و فصل نخست آن، روز اول سال.   

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day. - Edith Lovejoy Pierce

/ 0 نظر / 3 بازدید