دو - چهل و دو

افرادی پیروز می شوند که باور دارند توانایی اش را دارند. کسی که هر روز بر ترسی جدید فائق نمی آید نخستین درس زندگی را نیاموخته است.

They can conquer who believe they can. He has not learned the first lesson in life who does not every day surmount a fear. - Ralph Waldo Emerson

/ 1 نظر / 4 بازدید