دستور راهنما روشن و صریح است اما مشکل اینجاست که واقعیت غالباً خیلی دقیق نیست!

The Guide is definitive. Reality is frequently inaccurate. - Douglas Adams