با خودم فکر می کنم که ماهی خوب است، بعد به خودم می گویم که باران خیس است، با این اوصاف، من اصلاً کی هستم که بخواهم قضاوت کنم؟

I think fish is nice, but then I think that rain is wet, so who am I to judge? - Douglas Adams