زندگی حرام می شود از برای زیستن.

Life is wasted on living. – Douglas Adams