کمتر پیش می آید که به مقصد دلخواهم برسم اما تقریباً در همه مواقع به جاهایی می رسم که باید برسم.

I seldom end up where I wanted to go, but almost always end up where I need to be. - Douglas Adams