زندگی یعنی ماهرانه انجام دادن آنچه که از انجام آن گریزی نیست.  

To live means to finesse the process to which one is subjugated. - Bertolt Brecht