اگر خوبی طالب نداشته باشد، هیچ کس نمی تواند برای مدت طولانی خوب بماند.

No one can be good for long if goodness is not in demand. - Bertolt Brecht