تردید چیزی بدی نیست، به شرط آن که بعدش به راهت ادامه بدهی.

 It's all right to hesitate if you then go ahead. - Bertolt Brecht