بسیاری از مردم انتظار سال آینده را می کشند تا عادات قدیمی شان را دوباره از سر بگیرند.

Many people look forward to next year for a new start on old habits. - Unknown