همه آنچه که از آن ماست، به سوی ما می آید، به شرطی که ظرفیت دریافت آن را در خود ایجاد کنیم.

Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. – Rabindranath Tagore