رها شدن از اسارت خاک، برای درخت آزادی نیست.

Emancipation from the bondage of the soil is no freedom for the tree. – Rabindranath Tagore