نگو "سحر رسیده" و با بردن نام "دیروز"، همه چیز را خاتمه یافته تلقی مکن. همچون کودکی نوزاده و بی نام، برای نخستین بار به آن بنگر.   

Do not say, 'It is morning,' and dismiss it with a name of yesterday. See it for the first time as a newborn child that has no name. – Rabindranath Tagore