این که از ته دل مورد محبت بوده باشیم، برای همیشه چتری از حمایت بر سرمان می گستراند، ولو آن که آن شخص دیگر نباشد. 

To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever. - Unknown