آثار بر جا مانده از زخم ها به یادمان می آورند که گذشته واقعیت داشته است...  

Scars remind us that the past was real... – Shakespeare