اگر قرار نیست به پاهایت تکانی بدهی، از خدا نخواه که راه را به گام هایت نشان دهد.   

Don't ask God to guide your footsteps if you're not willing to move your feet.