اگر ذهن بشر چنان ساده بود که می شد آن را درک کرد، آن وقت ما ساده تر از آن بودیم که ذهن را درک کنیم.

If the human mind was simple enough to understand, we'd be too simple to understand it. - Emerson M. Pugh