معلومات حرف می زند اما خرد گوش می دهد.

Knowledge Speaks, But Wisdom Listens. - Jimi Hendrix