شخصی که ایده ای جدید دارد تا زمان به بار نشستن آن ایده، خل وضع تلقی می شود.

A person with a new idea is a crank until the idea succeeds. – Mark Twain