حماقت یعنی این که کاری را بارها و بارها انجام بدهی و منتظر نتایج متفاوت باشی.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results. – Albert Einstein