جزئیات و اطلاعات موثق بیشتر در آثار هنری هستند تا در کتاب های تاریخ. 

There are more valid facts and details in works of art than there are in history books. - Charlie Chaplin