تخیل اغلب ما را به دنیاهایی می برد که هرگز وجود نداشته اند. اما بدون تخیل، ما به هیچ کجا نمی رسیم.

Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it, we go nowhere. - Carl Sagan