زیبایی در همه چیز هست، اما همه کس آن را نمی بیند.

Everything has beauty, but not everyone sees it. - Confucius