زیبایی ابدیت است که در آینه بر خویش می نگرد.

Beauty is eternity gazing at itself in a mirror. – Khalil Gibran