زیبایی روح را برای عمل بیدار می کند.

Beauty awakens the soul to act. – Dante Alighieri