برای نابود کردن یک فرهنگ، لازم نیست کتاب ها را بسوزانید. کافی است کاری کنید مردم دیگر آنها را نخوانند.

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. – Ray Bradbury