خوب سفر کردن از رسیدن بهتر است.

It is better to travel well than to arrive. - Buddha