جاده موفقیت همیشه در دست تعمیر است.

The road to success is always under construction. -Lily Tomlin