انسان آنچه وجود دارد را باید بجوید، نه آنچه را که فکر می کند باید وجود داشته باشد.

A man should look for what is, and not for what he thinks should be. – Albert Einstein