زندگی مانند دوچرخه ده دندنه است. اکثر ما دندنه هایی داریم که هرگز از آنها استفاده نمی کنیم.

Life is like a ten-speed bicycle. Most of us have gears we never use. - Charles Schulz