زندگی همچون کتابی است؛ می توانیم آن را بخوانیم یا بگذاریم روی قفسه های جهان خاک بخورد.

Life is like a book we can either study it or let it gather dust on the shelves of the world.- Rene Godefroy