زندگی چون رنگین کمان است:

آفتاب و باران را با هم باید داشته باشی

تا رنگ ها هویدا شوند.

Life is like a rainbow:
You need both the sun and the rain
To make its colors appear. - A. Ramaiya