زندگی مثل یک بستنی است، پیش از آن که آب شود از آن لذت ببرید.

Life is like an ice-cream, enjoy it before it melts.  – Ananymous