"ن" را از سر "نمی توانم" بیاندازید.

Knock the “t” off the “can’t.” - George Reeves

توضیح: اینجاست که دو زبان فارسی و انگلیسی روی ابرها به هم می رسند!