با کودکان بودن روح را التیام می دهد. 

The soul is healed by being with children. - Fyodor Dostoyevski