انرژی و پشتکار بر همه چیز پیروز می شوند.

Energy and persistence conquer all things. - Benjamin Franklin