این خوش‌فکرها و روشن‌بین‌ها نیستند که بر دنیا حکم می‌رانند. دستاوردهای بزرگ محصول یک حالت مه‌آلود پربار و پرحرارت هستند.

It is not the clear-sighted who rule the world. Great achievements are accomplished in a blessed, warm fog. - Joseph Conrad