چه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته اند شب ماهتاب دریا را

کمند زلف به دوش افکن و به صحرا زن
که چشم مانده به ره آهوان صحرا را

 

شهریار