زندگی مهم تر از آن است که جدی گرفته شود. 

Life is too important to be taken seriously. - Oscar Wilde