تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من
سرِ راحت ننهادی به سرِ بالینی
 
همه در چشمه ی مهتاب غم از دل شویند
امشب ای مه تو هم از طالعِ من غمگینی

من مگر طالع خود در تو توانم دیدن
که توام آینه ی بخت غبارآگینی

 

شهریار