من همیشه دارم کاری را انجام می‌دهم که نمی‌توانم انجامش بدهم، به این امید که شاید راه انجام دادن آن را بیاموزم.

I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it. - Pablo Picasso