هنرمند مخزنی است برای عواطفی که از همه جا می‌آیند، از آسمان، از زمین، از یک ورق کاغذ، از یک شکل در حال عبور، از تار یک عنکبوت.

The artist is a receptacle for emotions that come from all over the place: from the sky, from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spider's web. - Pablo Picasso