تو نباشی چرا دو صندلی

تو نباشی چرا دو پنجره، دو تخت

تو نباشی مثل این است که

وارد بهشت شوی

خدا رفته باشد

 

چیستا یثربی