چمدانی که از سفر آوردم

کشتی غمگینی بود

که تنها می‌خواست

کنار تو آرام بگیرد

 

بهزاد عبدی