به جنگل رفتم چون می‌خواستم آگاهانه و سنجشگرانه زندگی کنم، تا تنها با واقعیات بنیادین زندگی روبه‌رو شوم، و ببینم آیا می‌توانم چیزهایی را که زندگی برای آموزش دارد بیاموزم، تا این گونه نباشد که هنگام سررسیدن مرگ دریابم که زندگی نکرده‌ام. 

I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. - Henry David Thoreau