امیدهای نامتعارف زاده‌ی مصیبت‌های نامتعارفند.

Extreme hopes are born of extreme misery. - Bertrand Russell