ای کاش جوانی می‌دانست؛ ای کاش پیری می‌توانست.

If youth knew; if age could. - Sigmund Freud