فیلسوف واقعی کسی است که برای فلسفه وقت ندارد.

To have no time for philosophy is to be a true philosopher. - Blaise Pascal